Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《董公诗》

张籍 Library Resources
1 董公诗:
谁主东诸侯,元臣陇西公。旌节居汴水,四方皆承风。

2 董公诗:
在朝四十年,天下诵其功。相我明天子,政成如太宗。

3 董公诗:
东方有艰难,公乃出临戎。单车入危城,慈惠安群凶。

4 董公诗:
公谓其党言,汝材甚骁雄。为我帐下士,出入卫我躬。

5 董公诗:
汝息为我子,汝亲我为翁。众皆相顾泣,无不和且恭。

6 董公诗:
其父教子义,其妻勉夫忠。不自以为资,奉上但顒顒。

7 董公诗:
公衣无文采,公食少肥浓。所忧在万人,人实我宁空。

8 董公诗:
轻刑宽其政,薄赋弛租庸。四郡三十城,不知岁饥凶。

9 董公诗:
天子临朝喜,元老留在东。今闻扬盛德,就安我大邦。

10 董公诗:
百辟贺明主,皇风恩赐重。朝廷有大事,就决其所从。

11 董公诗:
海内既无虞,君臣方肃雍。端居任僚属,宴语常从容。

12 董公诗:
翩翩者苍乌,来巢于林丛。甘瓜生场圃,一蒂实连中。

13 董公诗:
田有嘉谷陇,异亩穗亦同。贤人佐圣人,德与神明通。

14 董公诗:
感应我淳化,生瑞我地中。昔者此州人,但矜马与弓。

15 董公诗:
今公施德礼,自然威武崇。公其共百年,受禄将无穷。

URN: ctp:n181715