Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 思君吟寄□□生

《思君吟寄□□生》

卢仝 Library Resources
1 思君吟寄... :
我思君兮河之壖。我为河中之泉,君为河中之青天。

2 思君吟寄... :
天青青,泉泠泠。泉含青天天隔泉,我思君兮心亦然。

3 思君吟寄... :
心亦然,此心复在天之侧。我心为风兮淅淅,
君身为云兮幂幂。此风引此云兮云不来,
此风此云兮何悠哉,与我身心双裴回。

URN: ctp:n183204