Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《諭寶二首》

元稹 Library Resources
1 諭寶二首:
沉玉在弱泥,泥弱玉易沉。扶桑寒日薄,不照萬丈心。

2 諭寶二首:
安得潛淵虯,拔壑超鄧林。泥封泰山址,水散旱天霖。

3 諭寶二首:
洗此泥下玉,照耀台殿深。刻為傳國寶,神器人不侵。

4 諭寶二首:
冰置白玉壺,始見清皎潔。珠穿殷紅縷,始見明洞徹。

5 諭寶二首:
鏌鋣無人淬,兩刃幽壤鐵。秦鏡無人拭,一片埋霧月。

6 諭寶二首:
驥局環堵中,骨附筋入節。虯蟠尺澤內,魚貫蛙同穴。

7 諭寶二首:
艅艎無巨海,浮浮矜瀎潏。棟樑無廣廈,顛倒臥霜雪。

8 諭寶二首:
大鵬無長空,舉翮受羈絏。豫樟無厚地,危柢真卼臲。

9 諭寶二首:
圭璧無卞和,甘與頑石列。舜禹無陶堯,名隨腐草滅。

10 諭寶二首:
神功伏神物,神物神乃別。神人不世出,所以神功絕。

11 諭寶二首:
神物豈徒然,用之乃施設。禹功九州理,舜德天下悅。

12 諭寶二首:
璧充傳國璽,圭用祈太折。千尋豫樟幹,九萬大鵬歇。

13 諭寶二首:
棟樑庇生民,艅艎濟來哲。虯騰旱天雨,驥騁流電掣。

14 諭寶二首:
鏡懸奸膽露,劍拂妖蛇裂。珠玉照乘光,冰瑩環坐熱。

15 諭寶二首:
此物比在泥,斯言為誰發。於今盡凡耳,不為君不說。

URN: ctp:n184485