Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《寺院新竹》

元稹 Library Resources
1 寺院新竹:
寶地琉璃坼,紫苞琅玕踴。亭亭巧於削,一一大如拱。

2 寺院新竹:
冰碧林外寒,峰巒眼前聳。槎枒矛戟合,屹仡龍蛇動。

3 寺院新竹:
煙泛翠光流,歲餘霜彩重。風朝竽籟過,雨夜鬼神恐。

4 寺院新竹:
佳色有鮮妍,修莖無擁腫。節高迷玉鏃,籜綴疑花捧。

5 寺院新竹:
詎必太山根,本自仙壇種。誰令植幽壤,複此依閑冗。

6 寺院新竹:
居然霄漢姿,坐受藩籬壅。噪集倦鴟烏,炎昏繁蠛蠓。

7 寺院新竹:
未遭伶倫聽,非安子猶寵。威鳳來有時,虛心豈無奉。

URN: ctp:n184559