Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 寄吴士矩端公五十韵

《寄吴士矩端公五十韵》

元稹 Library Resources
1 寄吴士矩... :
昔在凤翔日,十岁即相识。未有好文章,逢人赏颜色。

2 寄吴士矩... :
可怜何郎面,二十才冠饰。短发予近梳,罗衫紫蝉翼。

3 寄吴士矩... :
伯舅各骄纵,仁兄未摧抑。事业若杯盘,诗书甚徽纆。

4 寄吴士矩... :
西州戎马地,贤豪事雄特。百万时可赢,十千良易借。

5 寄吴士矩... :
寒食桐阴下,春风柳林侧。藉草送远游,列筵酬博塞。

6 寄吴士矩... :
萎蕤云幕翠,灿烂红茵赩。脍缕轻似丝,香醅腻如职。

7 寄吴士矩... :
将军频下城,佳人尽倾国。媚语娇不闻,纤腰软无力。

8 寄吴士矩... :
歌辞妙宛转,舞态能剜刻。筝弦玉指调,粉汗红绡拭。

9 寄吴士矩... :
予时最年少,专务酒中职。未能解生狞,偏矜任狂直。

10 寄吴士矩... :
曲庇桃根盏,横讲捎云式。乱布斗分朋,惟新间谗慝。

11 寄吴士矩... :
耻作最先吐,羞言未朝食。醉眼渐纷纷,酒声频cH々。

12 寄吴士矩... :
扣节参差乱,飞觥往来织。强起相维持,翻成两匍匐。

13 寄吴士矩... :
边霜飒然降,战马鸣不息。但喜秋光丽,谁忧塞云黑。

14 寄吴士矩... :
常随猎骑走,多在豪家匿。夜饮天既明,朝歌日还昃。

15 寄吴士矩... :
荒狂岁云久,名利心潜逼。时辈多得途,亲朋屡相敕。

16 寄吴士矩... :
闲因适农野,忽复爱稼穑。平生中圣人,翻然腐肠贼。

17 寄吴士矩... :
亦从酒仙去,便被书魔惑。脱迹壮士场,甘心竖儒域。

18 寄吴士矩... :
矜持翠筠管,敲断黄金勒。屡益兰膏灯,犹研兔枝墨。

19 寄吴士矩... :
崎岖来掉荡,矫枉事沉默。隐笑甚艰难,敛容还屴崱。

20 寄吴士矩... :
与君始分散,勉我劳修饰。岐路各营营,别离长恻恻。

21 寄吴士矩... :
行看二十载,万事纷何极。相值或须臾,安能洞胸臆。

22 寄吴士矩... :
昨来陕郊会,悲欢两难克。问我新相知,但报长相忆。

23 寄吴士矩... :
岂无新知者,不及小相得。亦有生岁游,同年不同德。

24 寄吴士矩... :
为别讵几时,伊予坠沟洫。大江鼓风浪,远道参荆棘。

25 寄吴士矩... :
往事返无期,前途浩难测。一旦得自由,相求北山北。

URN: ctp:n184944