Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 冬夜懷李侍禦、王太祝、段丞

《冬夜懷李侍禦、王太祝、段丞》

元稹 Library Resources
1 冬夜懷李... :
浩露煙壒盡,月光閑有餘。松篁細陰影,重以簾牖疏。

2 冬夜懷李... :
泛覽星粲粲,輕河悠碧虛。纖雲不成葉,脈脈風絲舒。

3 冬夜懷李... :
丹灶熾東序,燒香羅玉書。飄飄魂神舉,若驂鸞鶴輿。

4 冬夜懷李... :
感念夙昔意,華尚簪與裾。簪裾詎幾許,累創吞鉤魚。

5 冬夜懷李... :
今聞馨香道,一以悟臭帑。悟覺誓不惑,永抱胎仙居。

6 冬夜懷李... :
晝夜欣所適,安知歲雲除。行行二三友,君懷複何如。

URN: ctp:n185078