Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 張舊蚊幬

《張舊蚊幬》

元稹 Library Resources
1 張舊蚊幬:
逾年間生死,千里曠南北。家居無見期,況乃異鄉國。

2 張舊蚊幬:
破盡裁縫衣,忘收遺翰墨。獨有纈紗幬,憑人遠攜得。

3 張舊蚊幬:
施張合歡榻,展卷雙鴛翼。已矣長空虛,依然舊顏色。

4 張舊蚊幬:
裴回將就寢,徙倚情何極。昔透香田田,今無魂惻惻。

5 張舊蚊幬:
隙穿斜月照,燈背空床黑。達理強開懷,夢啼還過臆。

6 張舊蚊幬:
平生貧寡歡,夭枉勞苦憶。我亦距幾時,胡為自摧逼。

7 張舊蚊幬:
燭蛾焰中舞,繭蠶叢上織。燋爛各自求,他人顧何力。

8 張舊蚊幬:
多離因苟合,惡影當務息。往事勿複言,將來幸前識。

URN: ctp:n185451