Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 酬樂天待漏入閣見贈

《酬樂天待漏入閣見贈》

元稹 Library Resources
1 酬樂天待... :
未勘銀台契,先排浴殿關。沃心因特召,承旨絕常班。

2 酬樂天待... :
颭閃才人袖,嘔鴉軟舉鐶。宮花低作帳,雲從積成山。

3 酬樂天待... :
密視樞機草,偷瞻咫尺顏。恩垂天語近,對久漏聲閑。

4 酬樂天待... :
丹陛曾同立,金鑾恨獨攀。筆無鴻業潤,袍愧紫文殷。

5 酬樂天待... :
河水通天上,瀛州接世間。謫仙名籍在,何不重來還。

URN: ctp:n185939