Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 生春二十首

《生春二十首》

元稹 Library Resources
1 生春二十... :
何處生春早,春生雲色中。籠蔥閑著水,晻淡欲隨風。

2 生春二十... :
度曉分霞態,餘光庇雪融。晚來低漠漠,渾欲泥幽叢。

3 生春二十... :
何處生春早,春生漫雪中。渾無到地片,唯逐入樓風。

4 生春二十... :
屋上些些薄,池心旋旋融。自悲銷散盡,誰假入蘭叢。

5 生春二十... :
何處生春早,春生霽色中。遠林橫返照,高樹亞東風。

6 生春二十... :
水凍霜威庇,泥新地氣融。漸知殘雪薄,杪近最憐叢。

7 生春二十... :
何處生春早,春生曙火中。星圍分暗陌,煙氣滿晴風。

8 生春二十... :
宮樹棲鴉亂,城樓帶雪融。競排閶闔側,珂傘自相叢。

9 生春二十... :
何處生春早,春生曉禁中。殿階龍旆日,漏閣寶箏風。

10 生春二十... :
藥樹香煙重,天顏瑞氣融。柳梅渾未覺,青紫已叢叢。

11 生春二十... :
何處生春早,春生江路中。雨移臨浦市,晴候過湖風。

12 生春二十... :
蘆筍錐猶短,淩澌玉漸融。數宗船載足,商婦兩眉叢。

13 生春二十... :
何處生春早,春生野墅中。病翁閑向日,征婦懶成風。

14 生春二十... :
斫筤天雖暖,穿區凍未融。鞭牛縣門外,爭土蓋蠶叢。

15 生春二十... :
何處生春早,春生冰岸中。尚憐扶臘雪,漸覺受東風。

16 生春二十... :
織女雲橋斷,波神玉貌融。便成嗚咽去,流恨與蓮叢。

17 生春二十... :
何處生春早,春生柳眼中。芽新才綻日,茸短未含風。

18 生春二十... :
綠誤眉心重,黃驚蠟淚融。碧條殊未合,愁緒已先叢。

19 生春二十... :
何處生春早,春生梅援中。蕊排難犯雪,香乞擬來風。

20 生春二十... :
隴迥羌聲怨,江遙客思融。年年最相惱,緣未有諸叢。

21 生春二十... :
何處生春早,春生鳥思中。鵲巢移舊歲,鳶羽旋高風。

22 生春二十... :
鴻雁驚沙暖,鴛鴦愛水融。最憐雙翡翠,飛入小梅叢。

23 生春二十... :
何處生春早,春生池榭中。鏤瓊冰陷日,文縠水回風。

24 生春二十... :
柳愛和身動,梅愁合樹融。草芽猶未出,挑得小萱叢。

25 生春二十... :
何處生春早,春生稚戲中。亂騎殘爆竹,爭唾小旋風。

26 生春二十... :
罵雨愁妨走,呵冰喜旋融。女兒針線盡,偷學五辛叢。

27 生春二十... :
何處生春早,春生人意中。曉妝雖近火,晴戲漸憐風。

28 生春二十... :
暗入心情懶,先添酒思融。預知花好惡,偏在最深叢。

29 生春二十... :
何處生春早,春生半睡中。見燈如見霧,聞雨似聞風。

30 生春二十... :
開眼猶殘夢,抬身便恐融。卻成雙翅蝶,還繞庳花叢。

31 生春二十... :
何處生春早,春生曉鏡中。手寒勻麵粉,鬟動倚簾風。

32 生春二十... :
宿霧梅心滴,朝光幕上融。思牽梳洗懶,空拔綠絲叢。

33 生春二十... :
何處生春早,春生綺戶中。玉櫳穿細日,羅幔張輕風。

34 生春二十... :
柳軟腰支嫩,梅香密氣融。獨眠傍妒物,偷鏟合歡叢。

35 生春二十... :
何處生春早,春生老病中。土膏蒸足腫,天暖癢頭風。

36 生春二十... :
似覺肌膚展,潛知血氣融。又添新一歲,衰白轉成叢。

37 生春二十... :
何處生春早,春生客思中。旅魂驚北雁,鄉信是東風。

38 生春二十... :
縱有心灰動,無由鬢雪融。未知開眼日,空繞未開叢。

39 生春二十... :
何處生春早,春生蒙雨中。裛塵微有氣,拂面細如風。

40 生春二十... :
柳誤啼珠密,梅驚粉汗融。滿空愁淡淡,應豫憶芳叢。

URN: ctp:n186280