Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《華之巫》

元稹 Library Resources
1 華之巫:
有一人兮神之側,廟森森兮神默默。神默默兮可奈何,
願一見神兮何可得。女巫索我何所有,神之開閉予之手。

2 華之巫:
我能進若神之前,神不自言寄予口。爾欲見神安爾身,
買我神錢沽我酒。我家又有神之盤,爾進此盤神爾安。

3 華之巫:
此盤不進行路難,陸有摧車舟有瀾。我聞此語長太息,
豈有神明欺正直。爾居大道誰南北,姿矯神言假神力。

4 華之巫:
假神力兮神未悟,行道之人不得度。我欲見神誅爾巫,
豈是因巫假神祜。爾巫,爾巫,爾獨不聞乎。與其媚於奧,
不若媚於灶。使我傾心事爾巫,吾寧驅車守吾道。

5 華之巫:
爾巫爾巫且相保,吾民自有丘之禱。

URN: ctp:n187391