Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 題海圖屏風

《題海圖屏風》

白居易 Library Resources
1 題海圖屏... :
海水無風時,波濤安悠悠。鱗介無小大,遂性各沉浮。

2 題海圖屏... :
突兀海底鼇,首冠三神丘。釣網不能制,其來非一秋。

3 題海圖屏... :
或者不量力,謂茲鼇可求。贔屭牽不動,綸絕沉其鉤。

4 題海圖屏... :
一鼇既頓頷,諸鼇齊掉頭。白濤與黑浪,呼吸繞咽喉。

5 題海圖屏... :
噴風激飛廉,鼓波怒陽侯。鯨鯢得其便,張口欲吞舟。

6 題海圖屏... :
萬里無活鱗,百川多倒流。遂使江漢水,朝宗意亦休。

7 題海圖屏... :
蒼然屏風上,此畫良有由。

URN: ctp:n187904