Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 伤唐衢二首

《伤唐衢二首》

白居易 Library Resources
1 伤唐衢二... :
自我心存道,外物少能逼。常排伤心事,不为长叹息。

2 伤唐衢二... :
忽闻唐衢死,不觉动颜色。悲端从东来,触我心恻恻。

3 伤唐衢二... :
伊昔未相知,偶游滑台侧。同宿李翱家,一言如旧识。

4 伤唐衢二... :
酒酣出送我,风雪黄河北。日西并马头,语别至昏黑。

5 伤唐衢二... :
君归向东郑,我来游上国。交心不交面,从此重相忆。

6 伤唐衢二... :
怜君儒家子,不得诗书力。五十著青衫,试官无禄食。

7 伤唐衢二... :
遗文仅千首,六义无差忒。散在京洛间,何人为收拾。

8 伤唐衢二... :
忆昨元和初,忝备谏官位。是时兵革后,生民正憔悴。

9 伤唐衢二... :
但伤民病痛,不识时忌讳。遂作秦中吟,一吟悲一事。

10 伤唐衢二... :
贵人皆怪怒,闲人亦非訾。天高未及闻,荆棘生满地。

11 伤唐衢二... :
惟有唐衢见,知我平生志。一读兴叹嗟,再吟垂涕泗。

12 伤唐衢二... :
因和三十韵,手题远缄寄。致吾陈杜间,赏爱非常意。

13 伤唐衢二... :
此人无复见,此诗犹可贵。今日开箧看,蠹鱼损文字。

14 伤唐衢二... :
不知何处葬,欲问先歔欷。终去哭坟前,还君一掬泪。

URN: ctp:n188080