Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 秦中吟十首:议婚

《秦中吟十首:议婚》

白居易 Library Resources
1 秦中吟十... :
天下无正声,悦耳即为娱。人间无正色,悦目即为姝。

2 秦中吟十... :
颜色非相远,贫富则有殊。贫为时所弃,富为时所趋。

3 秦中吟十... :
红楼富家女,金缕绣罗襦。见人不敛手,娇痴二八初。

4 秦中吟十... :
母兄未开口,已嫁不须臾。绿窗贫家女,寂寞二十馀。

5 秦中吟十... :
荆钗不直钱,衣上无真珠。几回人欲聘,临日又踟蹰。

6 秦中吟十... :
主人会良媒,置酒满玉壶。四座且勿饮,听我歌两途。

7 秦中吟十... :
富家女易嫁,嫁早轻其夫。贫家女难嫁,嫁晚孝于姑。

8 秦中吟十... :
闻君欲娶妇,娶妇意何如。

URN: ctp:n188307