Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 秦中吟十首:重賦

《秦中吟十首:重賦》

白居易 Library Resources
1 秦中吟十... :
厚地植桑麻,所要濟生民。生民理布帛,所求活一身。

2 秦中吟十... :
身外充征賦,上以奉君親。國家定兩稅,本意在愛人。

3 秦中吟十... :
厥初防其淫,明敕內外臣。稅外加一物,皆以枉法論。

4 秦中吟十... :
奈何歲月久,貪吏得因循。浚我以求寵,斂索無冬春。

5 秦中吟十... :
織絹未成匹,繰絲未盈斤。裏胥迫我納,不許暫逡巡。

6 秦中吟十... :
歲暮天地閉,陰風生破村。夜深煙火盡,霰雪白紛紛。

7 秦中吟十... :
幼者形不蔽,老者體無溫。悲喘與寒氣,併入鼻中辛。

8 秦中吟十... :
昨日輸殘稅,因窺官庫門。繒帛如山積,絲絮如雲屯。

9 秦中吟十... :
號為羨餘物,隨月獻至尊。奪我身上暖,買爾眼前恩。

10 秦中吟十... :
進入瓊林庫,歲久化為塵。

URN: ctp:n188316