Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 秦中吟十首:買花

《秦中吟十首:買花》

白居易 Library Resources
1 秦中吟十... :
帝城春欲暮,喧喧車馬度。共道牡丹時,相隨買花去。

2 秦中吟十... :
貴賤無常價,酬直看花數。灼灼百朵紅,戔戔五束素。

3 秦中吟十... :
上張幄幕庇,旁織巴籬護。水灑複泥封,移來色如故。

4 秦中吟十... :
家家習為俗,人人迷不悟。有一田舍翁,偶來買花處。

5 秦中吟十... :
低頭獨長歎,此歎無人喻。一叢深色花,十戶中人賦。

URN: ctp:n188374