Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 見蕭侍禦憶舊山草堂詩,因以繼和

《見蕭侍禦憶舊山草堂詩,因以繼和》

白居易 Library Resources
1 見蕭侍禦... :
琢玉以為架,綴珠以為籠。玉架絆野鶴,珠籠鎖冥鴻。

2 見蕭侍禦... :
鴻思雲外天,鶴憶松上風。珠玉信為美,鳥不戀其中。

3 見蕭侍禦... :
台中蕭侍禦,心與鴻鶴同。晚起慵冠豸,閑行厭避驄。

4 見蕭侍禦... :
昨見憶山詩,詩思浩無窮。歸夢杳何處,舊居茫水東。

5 見蕭侍禦... :
秋閑杉桂林,春老芝朮叢。自雲別山后,離抱常忡忡。

6 見蕭侍禦... :
衣繡非不榮,持憲非不雄。所樂不在此,悵望草堂空。

URN: ctp:n189013