Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《首夏》

白居易 Library Resources
1 首夏:
孟夏百物滋,动植一时好。麋鹿乐深林,虫蛇喜丰草。

2 首夏:
翔禽爱密叶,游鳞悦新藻。天和遗漏处,而我独枯槁。

3 首夏:
一身在天末,骨肉皆远道。旧国无来人,寇戎尘浩浩。

4 首夏:
沉忧竟何益,只自劳怀抱。不如放身心,冥然任天造。

5 首夏:
浔阳多美酒,可使杯不燥。湓鱼贱如泥,烹炙无昏早。

6 首夏:
朝饭山下寺,暮醉湖中岛。何必归故乡,兹焉可终老。

URN: ctp:n190696