Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 孟夏思渭村舊居寄舍弟

《孟夏思渭村舊居寄舍弟》

白居易 Library Resources
1 孟夏思渭... :
嘖嘖雀引雛,稍稍筍成竹。時物感人情,憶我故鄉曲。

2 孟夏思渭... :
故園渭水上,十載事樵牧。手種榆柳成,陰陰覆牆屋。

3 孟夏思渭... :
兔隱豆苗肥,鳥鳴桑椹熟。前年當此時,與爾同遊矚。

4 孟夏思渭... :
詩書課弟侄,農圃資童僕。日暮麥登場,天晴蠶坼簇。

5 孟夏思渭... :
弄泉南澗坐,待月東亭宿。興發飲數杯,悶來棋一局。

6 孟夏思渭... :
一朝忽分散,萬里仍羈束。井鮒思反泉,籠鶯悔出穀。

7 孟夏思渭... :
九江地卑濕,四月天炎燠。苦雨初入梅,瘴雲稍含毒。

8 孟夏思渭... :
泥秧水畦稻,灰種畬田粟。已訝殊歲時,仍嗟異風俗。

9 孟夏思渭... :
閑登郡樓望,日落江山綠。歸雁拂鄉心,平湖斷人目。

10 孟夏思渭... :
殊方我漂泊,舊裏君幽獨。何時同一瓢,飲水心亦足。

URN: ctp:n190703