Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《王夫子》

白居易 Library Resources
1 王夫子:
王夫子,送君為一尉,東南三千五百里。道途雖遠位雖卑,
月俸猶堪活妻子。男兒口讀古人書,束帶斂手來從事。

2 王夫子:
近將徇祿給一家,遠則行道佐時理,行道佐時須待命,
委身下位無為恥。命苟未來且求食,官無卑高及遠邇。

3 王夫子:
男兒上既未能濟天下,下又不至饑寒死。吾觀九品至一品,
其間氣味都相似。紫綬朱紱青布衫,顏色不同而已矣。

4 王夫子:
王夫子,別有一事欲勸君,遇酒逢春且歡喜。

URN: ctp:n191066