Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 六年春赠分司东都诸公

《六年春赠分司东都诸公》

白居易 Library Resources
1 六年春赠... :
我为同州牧,内愧无才术。忝擢恩已多,遭逢幸非一。

2 六年春赠... :
偶当谷贱岁,适值民安日。郡县狱空虚,乡闾盗奔逸。

3 六年春赠... :
其间最幸者,朝客多分秩。行接鸳鹭群,坐成芝兰室。

4 六年春赠... :
时联拜表骑,间动题诗笔。夜雪秉烛游,春风携榼出。

5 六年春赠... :
花教莺点检,柳付风排比。法酒淡清浆,含桃袅红实。

6 六年春赠... :
洛童调金管,卢女铿瑶瑟。黛惨歌思深,腰凝舞拍密。

7 六年春赠... :
每因同醉乐,自觉忘衰疾。始悟肘后方,不如杯中物。

8 六年春赠... :
生涯随日过,世事何时毕。老子苦乖慵,希君数牵率。

URN: ctp:n194180