Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 和微之诗二十三首:和寄乐天

《和微之诗二十三首:和寄乐天》

白居易 Library Resources
1 和微之诗... :
贤愚类相交,人情之大率。然自古今来,几人号胶漆。

2 和微之诗... :
近闻屈指数,元某与白乙。旁爱及弟兄,中权避家室。

3 和微之诗... :
松筠与金石,未足喻坚密。在车如轮辕,在身如肘腋。

4 和微之诗... :
又如风云会,天使相召匹。不似势利交,有名而无实。

5 和微之诗... :
顷我在杭岁,值君之越日。望愁来仪迟,宴惜流景疾。

6 和微之诗... :
坐耀黄金带,酌酡赬玉质。酣歌口不停,狂舞衣相拂。

7 和微之诗... :
平生赏心事,施展十未一。会笑始哑哑,离嗟乃唧唧。

8 和微之诗... :
饯筵才收拾,征棹遽排比。后恨苦绵绵,前欢何卒卒。

9 和微之诗... :
居人色惨澹,行子心纡郁。风袂去时挥,云帆望中失。

10 和微之诗... :
宿酲和别思,目眩心忽忽。病魂黯然销,老泪凄其出。

11 和微之诗... :
别君只如昨,芳岁换六七。俱是官家身,后期难自必。

URN: ctp:n194272