Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 和微之诗二十三首:和晨兴因报问龟儿

《和微之诗二十三首:和晨兴因报问龟儿》

白居易 Library Resources
1 和微之诗... :
冬旦寒惨澹,云日无晶辉。当此岁暮感,见君晨兴诗。

2 和微之诗... :
君诗亦多苦,苦在兄远离。我苦不在远,缠绵肝与脾。

3 和微之诗... :
西院病孀妇,后床孤侄儿。黄昏一恸后,夜半十起时。

4 和微之诗... :
病眼两行血,衰鬓万茎丝。咽绝五脏脉,瘦消百骸脂。

5 和微之诗... :
双目失一目,四肢断两肢。不如溘然逝,安用半活为。

6 和微之诗... :
谁谓荼檗苦,荼檗甘如饴。谁谓汤火热,汤火冷如澌。

7 和微之诗... :
前时君寄诗,忧念问阿龟。喉燥声气窒,经年无报辞。

8 和微之诗... :
及睹晨兴句,未吟先涕垂。因兹涟洳际,一吐心中悲。

9 和微之诗... :
茫茫四海间,此苦唯君知。去我四千里,使我告诉谁。

10 和微之诗... :
仰头向青天,但见雁南飞。凭雁寄一语,为我达微之。

11 和微之诗... :
弦绝有续胶,树斩可接枝。唯我中肠断,应无连得期。

URN: ctp:n194361