Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 早冬游王屋自灵都抵阳台上方望天坛偶吟成章寄温谷周尊师中书李相公

《早冬游王屋自灵都抵阳台上方望天坛偶吟成章寄温谷周尊师中书李相公》

白居易 Library Resources
1 早冬游王... :
霜降山水清,王屋十月时。石泉碧漾漾,岩树红离离。

2 早冬游王... :
朝为灵都游,暮有阳台期。飘然世尘外,鸾鹤如可追。

3 早冬游王... :
忽念公程尽,复惭身力衰。天坛在天半,欲上心迟迟。

4 早冬游王... :
尝闻此游者,隐客与损之。各抱贵仙骨,俱非泥垢姿。

5 早冬游王... :
二人相顾言,彼此称男儿。若不为松乔,即须作皋夔。

6 早冬游王... :
今果如其语,光彩双葳蕤。一人佩金印,一人翳玉芝。

7 早冬游王... :
我来高其事,咏叹偶成诗。为君题石上,欲使故山知。

URN: ctp:n194550