Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 东城桂三首

《东城桂三首》

白居易 Library Resources
1 东城桂三... :
子堕本从天竺寺,根盘今在阖闾城。

2 东城桂三... :
当时应逐南风落,落向人间取次生。

3 东城桂三... :
霜雪压多虽不死,荆榛长疾欲相埋。

4 东城桂三... :
长忧落在樵人手,卖作苏州一束柴。

5 东城桂三... :
遥知天上桂花孤,试问嫦娥更要无。

6 东城桂三... :
月宫幸有闲田地,何不中央种两株。

URN: ctp:n194969