Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 詠興五首:出府歸吾廬

《詠興五首:出府歸吾廬》

白居易 Library Resources
1 詠興五首... :
出府歸吾廬,靜然安且逸。更無客幹謁,時有僧問疾。

2 詠興五首... :
家僮十餘人,櫪馬三四匹。慵發經旬臥,興來連日出。

3 詠興五首... :
出遊愛何處,嵩碧伊瑟瑟。況有清和天,正當疏散日。

4 詠興五首... :
身閑自為貴,何必居榮秩。心足即非貧,豈唯金滿室。

5 詠興五首... :
吾觀權勢者,苦以身徇物。炙手外炎炎,履冰中栗栗。

6 詠興五首... :
朝饑口忘味,夕惕心憂失。但有富貴名,而無富貴實。

URN: ctp:n196426