Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《山行書事》

長孫佐輔 Library Resources
1 山行書事:
日落風bk々,驅車行遠郊。中心有所悲,古墓穿黃茅。

2 山行書事:
茅中狐兔窠,四面烏鳶巢。鬼火時獨出,人煙不相交。

3 山行書事:
行行近破村,一徑欹還坳。迎霜聽蟋蟀,向月看蠨蛸。

4 山行書事:
翁喜客來至,客業羞廚庖。濁醪誇潑蟻,時果仍新苞。

5 山行書事:
相勸對寒燈,呼兒爇枯梢。性樸頗近古,其言無鬥筲。

6 山行書事:
憂歡世上並,歲月途中拋。誰知問津客,空作揚雄嘲。

URN: ctp:n200319