Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《山行书事》

长孙佐辅 Library Resources
1 山行书事:
日落风bk々,驱车行远郊。中心有所悲,古墓穿黄茅。

2 山行书事:
茅中狐兔窠,四面乌鸢巢。鬼火时独出,人烟不相交。

3 山行书事:
行行近破村,一径欹还坳。迎霜听蟋蟀,向月看蠨蛸。

4 山行书事:
翁喜客来至,客业羞厨庖。浊醪夸泼蚁,时果仍新苞。

5 山行书事:
相劝对寒灯,呼儿爇枯梢。性朴颇近古,其言无斗筲。

6 山行书事:
忧欢世上并,岁月途中抛。谁知问津客,空作扬雄嘲。

URN: ctp:n200319