Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 詠歐陽行周事

《詠歐陽行周事》

孟簡 Library Resources
1 詠歐陽行... :
有客西北逐,驅馬次太原。太原有佳人,神豔照行雲。

2 詠歐陽行... :
座上轉橫波,流光注夫君。夫君意蕩漾,即日相交歡。

3 詠歐陽行... :
定情非一詞,結念誓青山。生死不變易,中誠無間言。

4 詠歐陽行... :
此為太學徒,彼屬北府官。中夜欲相從,嚴城限軍門。

5 詠歐陽行... :
白日欲同居,君畏仁人聞。忽如隴頭水,坐作東西分。

6 詠歐陽行... :
驚離腸千結,滴淚眼雙昏。本達京師回,賀期相追攀。

7 詠歐陽行... :
宿約始乖阻,彼憂已纏綿。高髻若黃鸝,危鬢如玉蟬。

8 詠歐陽行... :
纖手自整理,剪刀斷其根。柔情托侍兒,為我遺所歡。

9 詠歐陽行... :
所歡使者來,侍兒因複前。抆淚取遺寄,深誠祈為傳。

10 詠歐陽行... :
封來贈君子,願言慰窮泉。使者回復命,遲遲蓄悲酸。

11 詠歐陽行... :
詹生喜言旋,倒履走迎門。長跪聽未畢,驚傷涕漣漣。

12 詠歐陽行... :
不飲亦不食,哀心百千端。襟情一夕空,精爽旦日殘。

13 詠歐陽行... :
哀哉浩然氣,潰散歸化元。短生雖別離,長夜無阻難。

14 詠歐陽行... :
雙魂終會合,兩劍遂蜿蜒。丈夫早通脫,巧笑安能幹。

15 詠歐陽行... :
防身本苦節,一去何由還。後生莫沈迷,沈迷喪其真。

URN: ctp:n200786