Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 夏日华山别韩博士愈

《夏日华山别韩博士愈》

鲍溶 Library Resources
1 夏日华山... :
别地泰华阴,孤亭潼关口。夏日可畏时,望山易迟久。

2 夏日华山... :
暂因车马倦,一逐云先后。碧霞气争寒,黄鸟语相诱。

3 夏日华山... :
三峰多异态,迥举仙人手。天晴捧日轮,月夕弄星斗。

4 夏日华山... :
幽疑白帝近,明见黄河走。远心不期来,真境非吾有。

5 夏日华山... :
鸟鸣草木下,日息天地右。踯躅因风松,青冥谢仙叟。

6 夏日华山... :
不知无声泪,中感一颜厚。青霄上何阶,别剑空朗扣。

7 夏日华山... :
故乡此关外,身与名相守。迹比断根蓬,忧如长饮酒。

8 夏日华山... :
生离抱多恨,方寸安可受。咫尺岐路分,苍烟蔽回首。

URN: ctp:n203363