Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《坊州按獄》

舒元輿 Library Resources
1 坊州按獄:
中部接戎塞,頑山四周遭。風冷木長瘦,石磽人亦勞。

2 坊州按獄:
牧守苟懷仁,癢之時為搔。其愛如赤子,始得無啼號。

3 坊州按獄:
奈何貪狼心,潤屋沉脂膏。攫搏如猛虎,吞噬若狂獒。

4 坊州按獄:
山禿逾高采,水窮益深撈。龜魚既絕跡,鹿兔無遺毛。

5 坊州按獄:
氓苦稅外緡,吏憂笑中刀。大君明四目,燭之洞秋毫。

6 坊州按獄:
眷茲一州命,慮齊墜波濤。臨軒詔小臣,汝往窮貪饕。

7 坊州按獄:
分明舉公法,為我緩窮騷。小臣誠小心,奉命如煎熬。

8 坊州按獄:
飲冰不待夕,驅馬淩晨皋。及此督簿書,遊詞出狴牢。

9 坊州按獄:
門牆見狼狽,案牘聞腥臊。探情與之言,變態如奸猱。

10 坊州按獄:
真非既巧飾,偽意乃深韜。去惡猶農夫,稂莠須耘耨。

11 坊州按獄:
恢恢布疏網,罪者何由逃。自顧孱鈍姿,利器非能操。

12 坊州按獄:
六旬始歸奏,霜落秋原蒿。寄謝守土臣,努力清郡曹。

13 坊州按獄:
須知所甚卑,勿謂天之高。

URN: ctp:n203776