Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 題鳳翔西郭新亭

《題鳳翔西郭新亭》

姚合 Library Resources
1 題鳳翔西... :
西郭塵埃外,新亭制度奇。地形當要處,人力是閒時。

2 題鳳翔西... :
結構方殊絕,高低更合宜。棟樑清俸買,松竹遠山移。

3 題鳳翔西... :
佛寺幽難敵,仙家景可追。良工慚巧盡,上客恨逢遲。

4 題鳳翔西... :
兩面寒波漲,當前軟柳垂。清虛宜月入,涼冷勝風吹。

5 題鳳翔西... :
宴賞軍容靜,登臨妓樂隨。魚龍聽弦管,鳧鶴識旌旗。

6 題鳳翔西... :
泛鷁春流闊,飛觴白日欹。閑花長在戶,嫩蘚乍緣墀。

7 題鳳翔西... :
永望情無極,頻來困不辭。雲峰晴轉翠,煙樹曉逾滋。

8 題鳳翔西... :
向野惟貪靜,臨空遽覺危。行人如不到,遊樂更何為。

URN: ctp:n205938