Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《买太湖石》

姚合 Library Resources
1 买太湖石:
我尝游太湖,爱石青嵯峨。波澜取不得,自后长咨嗟。

2 买太湖石:
奇哉卖石翁,不傍豪贵家。负石听苦吟,虽贫亦来过。

3 买太湖石:
贵我辨识精,取价复不多。比之昔所见,珍怪颇更加。

4 买太湖石:
背面淙注痕,孔隙若琢磨。水称至柔物,湖乃生壮波。

5 买太湖石:
或云此天生,嵌空亦非他。气质偶不合,如地生江河。

6 买太湖石:
置之书房前,晓雾常纷罗。碧光入四邻,墙壁难蔽遮。

7 买太湖石:
客来谓我宅,忽若岩之阿。

URN: ctp:n206028