Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 洛中送冀处士东游

《洛中送冀处士东游》

杜牧 Library Resources
1 洛中送冀... :
处士有儒术,走可挟车輈。坛宇宽帖帖,符彩高酋酋。

2 洛中送冀... :
不爱事耕稼,不乐干王侯。四十馀年中,超超为浪游。

3 洛中送冀... :
元和五六岁,客于幽魏州。幽魏多壮士,意气相淹留。

4 洛中送冀... :
刘济愿跪履,田兴请建筹。处士拱两手,笑之但掉头。

5 洛中送冀... :
自此南走越,寻山入罗浮。愿学不死药,粗知其来由。

6 洛中送冀... :
却于童顶上,萧萧玄发抽。我作八品吏,洛中如系囚。

7 洛中送冀... :
忽遭冀处士,豁若登高楼。拂榻与之坐,十日语不休。

8 洛中送冀... :
论今星璨璨,考古寒飕飕。治乱掘根本,蔓延相牵钩。

9 洛中送冀... :
武事何骏壮,文理何优柔。颜回捧俎豆,项羽横戈矛。

10 洛中送冀... :
祥云绕毛发,高浪开咽喉。但可感神鬼,安能为献酬。

11 洛中送冀... :
好入天子梦,刻像来尔求。胡为去吴会,欲浮沧海舟。

12 洛中送冀... :
赠以蜀马棰,副之胡罽裘。饯酒载三斗,东郊黄叶稠。

13 洛中送冀... :
我感有泪下,君唱高歌酬。嵩山高万尺,洛水流千秋。

14 洛中送冀... :
往事不可问,天地空悠悠。四百年炎汉,三十代宗周。

15 洛中送冀... :
二三里遗堵,八九所高丘。人生一世内,何必多悲愁。

16 洛中送冀... :
歌阕解携去,信非吾辈流。

URN: ctp:n210411