Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 恭禧皇太后挽歌詞三首

《恭禧皇太后挽歌詞三首》

薛能 Library Resources
1 恭禧皇太... :
八月曾殊選,三星固異儀。袝陵經灞滻,歸賵雜華夷。

2 恭禧皇太... :
旌去題新諡,宮存鎖素幃。重泉應不恨,生見太平時。

3 恭禧皇太... :
月落娥兼隱,宮空後豈還。銜哀窮地界,親蒞泣天顏。

4 恭禧皇太... :
舊住留丹藥,新陵在碧山。國人傷莫及,應只詠關關。

5 恭禧皇太... :
配聖三朝隔,靈儀萬姓哀。多年好黃老,舊日薦賢才。

6 恭禧皇太... :
道著標彤管,宮閑閉綠苔。平生六衣在,曾著祀高禖。

URN: ctp:n219343