Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 汴河十二韵

《汴河十二韵》

许棠 Library Resources
1 汴河十二... :
昔年开汴水,元应别有由。或兼通楚塞,宁独为扬州。

2 汴河十二... :
直断平芜色,横分积石流。所思千里便,岂计万方忧。

3 汴河十二... :
首甚资功济,终难弭宴游。空怀龙舸下,不见锦帆收。

4 汴河十二... :
浪倒长汀柳,风欹远岸楼。奔逾怀许竭,澄澈泗滨休。

5 汴河十二... :
路要多行客,鱼稀少钓舟。日开天际晚,雁合碛西秋。

6 汴河十二... :
一派注沧海,几人生白头。常期身事毕,于此泳东浮。

URN: ctp:n227818