Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 送徐群宰望江

《送徐群宰望江》

邵謁 Library Resources
1 送徐群宰... :
古人力文學,所務安疲甿。今人力文學,所務惟公卿。

2 送徐群宰... :
大賢重邦本,屈跡官武城。勸民勤機杼,自然國用並。

3 送徐群宰... :
但見富貴者,知食不知耕。忽爾秋不熟,儲廩焉得盈。

4 送徐群宰... :
貢藝既精苦,用心必公平。吾道不遺賢,霄漢期芳馨。

5 送徐群宰... :
一夫若有德,千古稱其英。陶潛雖理邑,崔烈徒台衡。

6 送徐群宰... :
濁者必惡清,瞽者必惡明。孤松自有色,豈奪眾草榮。

7 送徐群宰... :
為刀若不利,焉得宰牛名。為絲若不直,焉得琴上聲。

8 送徐群宰... :
好去立高節,重來振羽翎。

URN: ctp:n227853