Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 《读阴符经》寄鹿门子

《《读阴符经》寄鹿门子》

陆龟蒙 Library Resources
1 《读阴符... :
清晨整冠坐,朗咏三百言。备识天地意,献词犯乾坤。

2 《读阴符... :
何事不隐德,降灵生轩辕。口衔造化斧,凿破机关门。

3 《读阴符... :
五贼忽迸逸,万物争崩奔。虚施神仙要,莫救华池源。

4 《读阴符... :
但学战胜术,相高甲兵屯。龙蛇竞起陆,斗血浮中原。

5 《读阴符... :
成汤与周武,反复更为尊。下及秦汉得,黩弄兵亦烦。

6 《读阴符... :
奸强自林据,仁弱无枝蹲。狂喉恣吞噬,逆翼争飞翻。

7 《读阴符... :
家家伺天发,不肯匡淫昏。生民坠涂炭,比屋为冤魂。

8 《读阴符... :
只为读此书,大朴难久存。微臣与轩辕,亦是万世孙。

9 《读阴符... :
未能穷意义,岂敢求瑕痕。曾亦爱两句,可与贤达论。

10 《读阴符... :
生者死之根,死者生之根。方寸了十字,万化皆胚腪。

11 《读阴符... :
身外更何事,眼前徒自喧。黄河但东注,不见归昆仑。

12 《读阴符... :
昼短苦夜永,劝君倾一尊。

URN: ctp:n229972