Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《偶詩五首》

司空圖 Library Resources
1 偶詩五首:
閑韻雖高不衒才,偶拋猿鳥乍歸來。

2 偶詩五首:
夕陽照個新紅葉,似要題詩落硯臺。

3 偶詩五首:
芙蓉騷客空留怨,芍藥詩家只寄情。

4 偶詩五首:
誰似天才李山甫,牡丹屬思亦縱橫。

5 偶詩五首:
賢豪出處盡沉吟,白日高懸只照心。

6 偶詩五首:
一掬信陵墳上土,便如碣石累千金。

7 偶詩五首:
聲貌由來固絕倫,今朝共許占殘春。

8 偶詩五首:
當歌莫怪頻垂淚,得地翻慚早失身。

9 偶詩五首:
中宵茶鼎沸時驚,正是寒窗竹雪明。

10 偶詩五首:
甘得寂寥能到老,一生心地亦應平。

URN: ctp:n232760