Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《三用韻》

韋莊 Library Resources
1 三用韻:
素律初回馭,商飆暗觸襟。乍傷詩客思,還動旅人心。

2 三用韻:
蟬噪因風斷,鱗游見鷺沈。笛聲隨晚吹,松韻激遙砧。

3 三用韻:
地覆青袍草,窗橫綠綺琴。煙霄難自致,歲月易相侵。

4 三用韻:
澗柳橫孤彴,岩藤架密陰。瀟湘期釣侶,鄠杜別家林。

5 三用韻:
遺愧虞卿璧,言依季布金。錚鏦聞郢唱,次第發巴音。

6 三用韻:
螢影沖簾落,蟲聲擁砌吟。樓高思共釣,寺遠想同尋。

7 三用韻:
入夜愁難遣,逢秋恨莫任。蝸遊苔徑滑,鶴步翠塘深。

8 三用韻:
莫問榮兼辱,甯論古與今。固窮憐甕牖,感舊惜蒿簪。

9 三用韻:
晚日舒霞綺,遙天倚黛岑。鴛鸞方翽翽,驊驥整駸駸。

10 三用韻:
未化投陂竹,空思出穀禽。感多聊自遣,桑落且閑斟。

URN: ctp:n245108