Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 依韻贈南安方處士五首

《依韻贈南安方處士五首》

徐夤 Library Resources
1 依韻贈南... :
七貴五侯生肯退,利塵名網死當拋。

2 依韻贈南... :
黔婁寂寞嚴陵臥,借問何人與結交。

3 依韻贈南... :
休把羸蹄蹋霜雪,書成何處獻君王。

4 依韻贈南... :
嵩山好與浮丘約,三十六峰雲外鄉。

5 依韻贈南... :
百萬僧中不為僧,比君知道僅誰能。

6 依韻贈南... :
無家寄泊南安縣,六月門前也似冰。

7 依韻贈南... :
兩鬢當春卻似秋,僻居誇近野僧樓。

8 依韻贈南... :
落花明月皆臨水,明月不流花自流。

9 依韻贈南... :
晉楚忙忙起戰塵,龔黃門外有高人。

10 依韻贈南... :
一畦雲薤三株竹,席上先生未是貧。

URN: ctp:n248147