Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《小兒詩》

路德延 Library Resources
1 小兒詩:
情態任天然,桃紅兩頰鮮。乍行人共看,初語客多憐。

2 小兒詩:
臂膊肥如瓠,肌膚軟勝綿。長頭才覆額,分角漸垂肩。

3 小兒詩:
散誕無塵慮,逍遙占地仙。排衙朱閣上,喝道畫堂前。

4 小兒詩:
合調歌楊柳,齊聲踏採蓮。走堤行細雨,奔巷趁輕煙。

5 小兒詩:
嫩竹乘為馬,新蒲折作鞭。鶯雛金镟系,貓子彩絲牽。

6 小兒詩:
擁鶴歸晴島,驅鵝入暖泉。楊花爭弄雪,榆葉共收錢。

7 小兒詩:
錫鏡當胸掛,銀珠對耳懸。頭依蒼鶻裹,袖學柘枝揎。

8 小兒詩:
酒殢丹砂暖,茶催小玉煎。頻邀籌箸掙,時乞繡針穿。

9 小兒詩:
寶篋拏紅豆,妝奩拾翠鈿。戲袍披按褥,劣帽戴靴氈。

10 小兒詩:
展畫趨三聖,開屏笑七賢。貯懷青杏小,垂額綠荷圓。

11 小兒詩:
驚滴沾羅淚,嬌流汙錦涎。倦書饒婭姹,憎藥巧遷延。

12 小兒詩:
弄帳鸞綃映,藏衾鳳綺纏。指敲迎使鼓,筋撥賽神弦。

13 小兒詩:
簾拂魚鉤動,箏推雁柱偏。棋圖添路畫,笛管欠聲鐫。

14 小兒詩:
惱客初酣睡,驚僧半入禪。尋蛛窮屋瓦,探雀遍樓椽。

15 小兒詩:
拋果忙開口,藏鉤亂出拳。夜分圍榾柮,聚朝打秋千。

16 小兒詩:
折竹裝泥燕,添絲放紙鳶。互誇輪水碓,相教放風旋。

17 小兒詩:
旗小裁紅絹,書幽截碧箋。遠鋪張鴿網,低控射蠅弦。

18 小兒詩:
詀語時時道,謠歌處處傳。匿窗眉乍曲,遮路臂相連。

19 小兒詩:
鬥草當春徑,爭球出晚田。柳傍慵獨坐,花底困橫眠。

20 小兒詩:
等鵲前籬畔,聽蛩伏砌邊。傍枝粘舞蝶,隈樹捉鳴蟬。

21 小兒詩:
平島誇趫上,層崖逞捷緣。嫩苔車跡小,深雪履痕全。

22 小兒詩:
競指雲生岫,齊呼月上天。蟻窠尋徑劚,蜂穴繞階填。

23 小兒詩:
樵唱回深嶺,牛歌下遠川。壘柴為屋木,和土作盤筵。

24 小兒詩:
險砌高臺石,危跳峻塔磚。忽升鄰舍樹,偷上後池船。

25 小兒詩:
項橐稱師日,甘羅作相年。明時方任德,勸爾減狂顛。

URN: ctp:n249240