Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 登峴山觀李左相石尊聯句

《登峴山觀李左相石尊聯句》

顏真卿 Library Resources
1 登峴山觀... :
李公登飲處,因石為窪尊。——顏真卿

2 登峴山觀... :
人事歲年改,峴山今古存。——劉全白

3 登峴山觀... :
榛蕪掩前跡,苔蘚餘舊痕。——裴循

4 登峴山觀... :
叔子尚遺德,山公此回軒。——張薦

5 登峴山觀... :
維舟陪高興,感昔情彌敦。——吳筠

6 登峴山觀... :
藹藹賢哲事,依依離別言。——強蒙

7 登峴山觀... :
嶇嶔橫道周,迢遞連山根。——範縉

8 登峴山觀... :
餘烈曖林野,眾芳揖蘭蓀。——王純

9 登峴山觀... :
德暉映岩足,勝賞延高原。——魏理

10 登峴山觀... :
遠水明匹練,因晴見吳門。——王修甫

11 登峴山觀... :
陪游追盛美,揆德欣討論。——顏峴

12 登峴山觀... :
器有成形用,功資造化元。——左輔元

13 登峴山觀... :
流霞方泔淡,別鶴遽翩翻。——劉茂

14 登峴山觀... :
舊規傾逸賞,新興麗初暾。——顏渾

15 登峴山觀... :
醉後接z5倒,歸時騶騎喧。——楊德元

16 登峴山觀... :
遲回向遺跡,離別益傷魂。——韋介

17 登峴山觀... :
覽事古興屬,送人歸思繁。——皎然

18 登峴山觀... :
懷賢久徂謝,贈遠空攀援。——崔弘

19 登峴山觀... :
八座欽懿躅,高名播幹抻。——史仲宣

20 登峴山觀... :
松深引閒步,葛弱供險捫。——陸羽

21 登峴山觀... :
花氣酒中馥,雲華衣上屯。——權器

22 登峴山觀... :
森沈列湖樹,牢落望效園。——陸士修

23 登峴山觀... :
白日半岩岫,清風滿丘樊。——裴幼清

24 登峴山觀... :
旌麾間翠幄,簫鼓來朱轓。——柳淡

25 登峴山觀... :
閑路躡雲影,清心澄水源。——釋塵外

26 登峴山觀... :
萍連浦中嶼,竹繞山下村。——顏顓

27 登峴山觀... :
景落全溪暗,煙凝半嶺昏。——顏須

28 登峴山觀... :
去日往如複,換年涼代溫。——顏頊

29 登峴山觀... :
登臨繼風騷,義激舊府恩。——李崿

URN: ctp:n258555