Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 壁上詩二首

《壁上詩二首》

豐幹 Library Resources
1 壁上詩二... :
餘自來天臺,凡經幾萬回。一身如雲水,悠悠任去來。

2 壁上詩二... :
逍遙絕無鬧,忘機隆佛道。世途岐路心,眾生多煩惱。

3 壁上詩二... :
兀兀沈浪海,漂漂輪三界。可惜一靈物,無始被境埋。

4 壁上詩二... :
電光瞥然起,生死紛塵埃。寒山特相訪,拾得常往來。

5 壁上詩二... :
論心話明月,太虛廓無礙。法界即無邊,一法普遍該。

6 壁上詩二... :
本來無一物,亦無塵可拂。若能了達此,不用坐兀兀。

URN: ctp:n262482