Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 妙喜寺達公禪齋寄李司直公孫、房都曹德裕…四十二韻

《妙喜寺達公禪齋寄李司直公孫、房都曹德裕…四十二韻》

皎然 Library Resources
1 妙喜寺達... :
我祖傳六經,精義思朝徹。方舟頗周覽,逸書亦備閱。

2 妙喜寺達... :
墨家傷刻薄,儒氏知優劣。弱植庶可凋,苦心未嘗輟。

3 妙喜寺達... :
中年慕仙術,永願傳其訣。歲駐若木景,日餐瓊禾屑。

4 妙喜寺達... :
嬋娟羨門子,斯語豈徒設。天上生白榆,葳蕤信好折。

5 妙喜寺達... :
實可反柔顏,花堪養玄發。求之性分外,業棄金亦竭。

6 妙喜寺達... :
藥化成白雲,形凋辭素穴。一聞西天旨,初禪已無熱。

7 妙喜寺達... :
涓子非我宗,然公有真訣。卻尋丘壑趣,始與纓紱別。

8 妙喜寺達... :
野飯敵膏粱,山楹代藻棁。與君北岩侶,遊寓日常昳。

9 妙喜寺達... :
靜對春穀泉,晴披陽林雪。境清覺神王,道勝知機滅。

10 妙喜寺達... :
詣寂長杳冥,忘歸暫採擷。物生豈有心,麗容俟予別。

11 妙喜寺達... :
桂子何蓂苓,琪葩亦皎潔。此木生意高,亦與眾芳列。

12 妙喜寺達... :
賞墨識屢換,省躬悟彌切。微尚若不虧,足以全吾節。

13 妙喜寺達... :
北風吹蕙帶,蕭寥聞蜻蛚。宿昔廬峰期,流芳已再歇。

14 妙喜寺達... :
不有清屏鑒,使我商弦絕。願寄千里心,月高不可掇。

15 妙喜寺達... :
優遊邦之直,遠矣踵前烈。立俗忘毀譽,遇物遺巧拙。

16 妙喜寺達... :
真氣獨翛然,軒裳詎能絏。都曹風韻整,綱紀信明決。

17 妙喜寺達... :
於交必傾寫,立行豈矜伐。政與清渭同,分流自澄澈。

18 妙喜寺達... :
裴侯資亮直,中誠豈徒說。古人比明義,清士願交結。

19 妙喜寺達... :
溫溫躬珪彩,終始聲不缺。顏生炯介士,有志不可越。

20 妙喜寺達... :
仗義冒險難,持操去淄涅。世論高二賢,賢賢繼前哲。

21 妙喜寺達... :
四子遭明盛,裒然皆秀傑。理名雖殊跡,悟道寧異轍。

22 妙喜寺達... :
愛爾竹柏姿,為予寒不折。

URN: ctp:n263440