Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 苕溪草堂自大曆三年夏新營洎秋及春…四十三韻

《苕溪草堂自大曆三年夏新營洎秋及春…四十三韻》

皎然 Library Resources
1 苕溪草堂... :
萬慮皆可遺,愛山情不易。自從東溪住,始與人群隔。

2 苕溪草堂... :
應物非宿心,遺身是吾策。先民崆峒子,淪景事金液。

3 苕溪草堂... :
綺裏猶近名,於陵未泯跡。吾師逆流教,禪隱殊古昔。

4 苕溪草堂... :
洗足臨潺湲,銷聲寄松柏。緗荷采堪服,柔草持可席。

5 苕溪草堂... :
道心制野猿,法語授幽客。境淨萬象真,寄目皆有益。

6 苕溪草堂... :
原上無情花,山中聽經石。竹生自蕭散,雲性常潔白。

7 苕溪草堂... :
卻見羈世人,遠高摩霄翮。達賢觀此意,煩想遂冰蘖。

8 苕溪草堂... :
伊予戰苦勝,覽境情不溺。智以動念昏,功由無心積。

9 苕溪草堂... :
形骸爾何有,生死誰所戚。為與勝悟冥,不憂頹齡迫。

10 苕溪草堂... :
春風自駘蕩,禪地常闃寂。擲劄成柳枝,溉瓶養泉脈。

11 苕溪草堂... :
道人知止足,盥漱聊自適。學外見古賢,頗令我心惕。

12 苕溪草堂... :
眇綿雲官世,夢幻羽陵籍。鬼籙徒相矜,九原誰家宅。

13 苕溪草堂... :
俗情封淺近,至理昧堯蹠。蹈善嗟沈冥,履仁傷堙厄。

14 苕溪草堂... :
匠心聖亦尤,攻異天見責。試以慧眼觀,斯言諒可覿。

15 苕溪草堂... :
外事非吾道,忘緣倦所曆。中宵廢耳目,形靜神不役。

16 苕溪草堂... :
色天夜清迥,花漏時滴瀝。東風吹杉梧,幽月到石壁。

17 苕溪草堂... :
此中一悟心,可與千載敵。故交徒好我,筐中無咫尺。

18 苕溪草堂... :
潘生入空門,祖師傳秘賾。湯子自天德,精詣功不僻。

19 苕溪草堂... :
放世與成名,兩圖在所擇。吾高鴟夷子,身退無瑕摘。

20 苕溪草堂... :
吾嘉魯仲連,功成棄珪璧。二賢兼彼才,晚節何感激。

21 苕溪草堂... :
不然作山計,改服我下澤。君隳元亮冠,我脫潛師屐。

22 苕溪草堂... :
倚臥高松根,共逃金閨籍。

URN: ctp:n263695