Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 雜興六首

《雜興六首》

皎然 Library Resources
1 雜興六首:
吾觀談天客,工言喪其精。萬物資廣庇,此中何有情。

2 雜興六首:
若為昧顏蹠,修短怨太清。高論讓鄒子,放詞征屈生。

3 雜興六首:
請從象外推,至論尤明明。

4 雜興六首:
短齡役長世,擾擾悟不早。嬪女身後空,歡娛夢中好。

5 雜興六首:
從教西陵樹,千載傷懷抱。鶴駕何冥冥,鼇洲去浩浩。

6 雜興六首:
柔顏感三花,凋發悲蔓草。月中伐桂人是誰,
翻使年年不衰老。

7 雜興六首:
誰高齊公子,泣聽雍門琴。死且何足傷,殊非達人心。

8 雜興六首:
獨高庭中鶴,意遠貴氛埃。有時青冥游,顧我還下來。

9 雜興六首:
白雲琅玕色,一片生虛無。此物若無心,若何卷還舒。

10 雜興六首:
疏散遂吾性,棲山更無機。寥寥高松下,獨有閑雲歸。

11 雜興六首:
精意不可道,冥然還掩扉。

URN: ctp:n264862