Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《行路難》

貫休 Library Resources
1 行路難:
君不見山高海深人不測,古往今來轉青碧。

2 行路難:
淺近輕浮莫與交,地卑只解生荊棘。誰道黃金如糞土,
張耳陳餘斷消息。行路難,行路難,君自看。

3 行路難:
不會當時作天地,剛有多般愚與智。到頭還用真宰心,
何如上下皆清氣。大道冥冥不知處,那堪頓得羲和轡。

4 行路難:
義不義兮仁不仁,擬學長生更容易。負心為壚複為火,
緣木求魚應且止。君不見燒金煉石古帝王,
鬼火熒熒白楊裏。

5 行路難:
君不見道傍廢井生古木,本是驕奢貴人屋。

6 行路難:
幾度美人照影來,素綆銀瓶濯纖玉。雲飛雨散今如此,
繡闥雕甍作荒穀。沸渭笙歌君莫誇,不應常是西家哭。

7 行路難:
休說遺編行者幾,至竟終須合天理。敗他成此亦何功,
蘇張終作多言鬼。行路難,行路難,不在羊腸裏。

8 行路難:
九有茫茫共堯日,浪死虛生亦非一。清淨玄音竟不聞,
花眼酒腸暗如漆。或偶因片言隻字登第光二親,
又不能獻可替否航要津。口譚羲軒與周孔,
履行不及屠沽人。行路難,行路難,日暮途遠空悲歎。

9 行路難:
君不見道傍樹有寄生枝,青青鬱鬱同榮衰。

10 行路難:
無情之物尚如此,為人不及還堪悲。父歸墳兮未朝夕,
已分黃金爭田宅。高堂老母頭似霜,心作數支淚常滴。

11 行路難:
我聞忽如負芒刺,不獨為君空歎息。古人尺布猶可縫,
潯陽義犬令人憶。寄言世上為人子,孝義團圓莫如此。

12 行路難:
若如此,不遄死兮更何俟。

URN: ctp:n265828