Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《河傳》

顧夐 Library Resources
1 河傳:
燕揚晴景。小窗屏暖,鴛鴦交頸。菱花掩卻翠鬟欹,
慵整,海棠簾外影。

2 河傳:
繡幃香斷金鸂鶒。無消息,心事空相憶。倚東風,
春正濃,愁紅,淚痕衣上重。

3 河傳:
曲檻,春晚。碧流紋細,綠楊絲軟。露華鮮,杏枝繁。

4 河傳:
鶯轉,野蕪平似剪。

5 河傳:
直是人間到天上,堪遊賞,醉眼疑屏障。對池塘,
惜韶光,斷腸,為花須盡狂。

6 河傳:
棹舉,舟去。波光渺渺,不知何處。岸花汀草共依依,
雨微,鷓鴣相逐飛。

7 河傳:
天涯離恨江聲咽,啼猿切,此意向誰說?倚蘭橈,
獨無憀,魂銷,小爐香欲焦。

URN: ctp:n276708