Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《离》

Library Resources
1 离:
离:近曰离逺曰别。《说文》曰:离黄仓庚鸣则蚕生今用鹂爲鹂黄借离爲离别也,又姓孟轲[门人▼门人二字当删▲]有离娄。吕支切,三十七。

2 离:
篱:笊篱,又《尔雅》云:樊藩也,郭璞云谓藩篱也。

3 离:
醨:酒薄。

4 离:
罹:心忧。

5 离:
璃:琉璃。

6 离:
郦:鲁地名。又音历。

7 离:
𣀷:陈也。又力米切。

8 离:
骊:马深黑色又姓骊戎国之后。

9 离:
𪖂:𪖂𪕭小䑕相衔行也。

10 离:
樆:山梨。

11 离:
鹂:鹂黄。

12 离:
鵹:上同。

13 离:
𪅆:上同又𪂈𪅆自爲牝牡。

14 离:
缡:妇人香缨。

15 离:
缡:玉篇云衣带也。

16 离:
蓠:江蓠蘪芜别名。

17 离:
䕻:草木附地生也。

18 离:
丽:东夷国名。又卢计切。

19 离:
离:明也,又卦名案易本作离。又丑知切。

20 离:
䍦:接䍦白帽。

21 离:
㰚:柴㰚也。

22 离:
蠡:匈奴传有谷蠡也。又音鹿。

23 离:
䅻:长沙人谓禾二把爲䅻。

24 离:
孋:孋姬本亦作骊。

25 离:
漓:水渗入地。

26 离:
漓:淋漓秋雨也。

27 离:
𧕯:蚰蜒别名。

28 离:
㷰:帷中火也。又丑知切。

29 离:
𧕮:螹𧕮虫名。

30 离:
攡:太𤣥经云张也。

31 离:
黐:黏也。又丑知切。

32 离:
矖:矖瞜也。

33 离:
穲:穲穲黍稷行列。

34 离:
𢟢:多端又思之也。

35 离:
𢥗:上同。

36 离:
謧:弄语。

37 离:
劙:分破也。

URN: ctp:n289159