Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《斯》

Library Resources
1 斯:
斯:此也。《說文》曰:析也,詩曰斧以斯之义姓吳志賀齊傳有剡縣史斯從。息移切,二十六。

2 斯:
虒:似虎有角能行水中。

3 斯:
𩆵:小雨。

4 斯:
榹:榹桃山桃。

5 斯:
㴲:涯也,又水名出趙國。

6 斯:
廝:廝養也,役也,使也。

7 斯:
㒋:上同。

8 斯:
凘:凌凘。

9 斯:
磃:館名。

10 斯:
㾷:痠㾷疼痛。又斯齊切。

11 斯:
傂:傂祁地名在絳西臨汾水本亦作虒。

12 斯:
謕:數諫也,諒也。

13 斯:
鼶:䑕名。又音啼。

14 斯:
𪆁:鸒𪆁雅烏。

15 斯:
蟴:《爾雅》云:螺蛅蟴郭璞曰蛓屬也,今青州人呼蛓爲蛅蟴蛓音剌。

16 斯:
㽄:甕破。

17 斯:
螔:守宫别名。

18 斯:
䫢:𩓨䫢,頭不正也。𩓨音精。

19 斯:
䌳:經緯不同。又式支切。

20 斯:
䔮:草生水中其花可食。

21 斯:
菥:葴菥草似燕麥。

22 斯:
𥕶:𥕶磨。

23 斯:
蜤:《爾雅》云:蜤螽蜙蝑郭璞云蜙䗥也,俗呼𧐍𧑓。

24 斯:
燍:火焦臭也。

25 斯:
禠:福也。

26 斯:
鐁:平木器名。

URN: ctp:n289274